نوع DS C/پنل اتاق تميز

نوع DS C/پنل اتاق تميز با لباس شخصی دایره ای ورودی و خروجی است. موتور کاهنده به درایو اصلی صفحه متصل می شود. این ویژگی از رانندگی، زنجیره چرخ بزرگ انتقال نسبت مدت خدمات زمان و تعمیر و نگهداری آسان و مناسب برای کار در دمای بالا و دیگر عمومی است...

جزئیات محصول

نوع DS C/پنل اتاق تميز با لباس شخصی دایره ای ورودی و خروجی است. موتور کاهنده به درایو اصلی صفحه متصل می شود. این ویژگی از رانندگی، زنجیره چرخ بزرگ انتقال نسبت مدت خدمات زمان و تعمیر و نگهداری آسان و مناسب برای کار در دمای بالا و سایر بیماری های عمومی است.


پرس و جو